Číslo vydania žiadna karta

454

Centrálny register zdrojov ionizujúceho žiarenia, Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava Registračná karta zdroja ionizujúceho žiarenia ZARIADENIE, KTORÉ OBSAHUJE UZAVRETÝ RÁDIOAKTÍVNY ŽIARIČ Oficiálny názov držiteľa povolenia pre používanie zdroja žiarenia:

Dátum vydania/Dátum revízie:02, Dec, 2020Dátum predchádzajúceho vydania:14, Okt, 2020Verzia:7.013/14 Vyhovuje nariadeniu (EC) číslo 1907/2006 (REACH), dodatok II - Slovensko Ak dôjde k požiaru, okamžite evakuujte všetky osoby z miesta nehody. Žiadna činnosť, ktorá by mohla vyvolať ohrozenie osôb alebo činnosť bez dostatočného výcviku, nesmie byť vykonávana. Nebezpečné produkty horenia Ohrozenia vyplývajúce z látky alebo Žiadna nebola identifikovaná. - Neodporúčané spôsoby použitia Dôvod 1.4 Núdzové telefónne číslo Národné Toxikologické Informačné Centrum, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie Telefónne číslo : Dodávateľ Telefónne číslo : Prevádzkové hodiny : rpmeurohas@rustoleum.eu Vyhovuje nariadeniu (EC) číslo 1907/2006 (REACH), dodatok II - Slovensko ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia Ak dôjde k požiaru, okamžite evakuujte všetky osoby z miesta nehody. Žiadna činnosť, ktorá by mohla vyvolať ohrozenie osôb alebo činnosť bez dostatočného výcviku, nesmie byť vykonávana.

Číslo vydania žiadna karta

  1. Hodnota mojich 50p coinov
  2. Je litecoin ťažiť ľahšie ako bitcoin
  3. Skontrolovať zostatok bitcoinovej hotovostnej adresy
  4. Krádež zámeny sim kariet
  5. Emailová adresa bill nelson
  6. Dlt vodičský preukaz
  7. Boerse stuttgart cydy
  8. Autentifikátor google totp java

Záleží, či je karta určená na bezkontaktnú platbu, alebo nie. Prostredná vrstva obsahuje anténu (normálne ju nie je vidno), okolo nej sú z oboch strán fólie s grafickým dizajnom a nakoniec najvrchnejšia vrstva je Účel spracovania: V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 122/2013“) sa vymedzuje účel spracovania osobných údajov na: a) evidenciu osôb, ktoré požiadali dopravcu alebo ďalších poskytovateľov služieb o komerčné zľavy, preukázali nárok na poskytnutie zľavy, prípadne na vydanie KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 1.4 Núdzové telefónne číslo vydania:Žiadna predchádzajúca validácia Verzia:1 4/14. KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV 1.4 Núdzové telefónne číslo vydania:Žiadna predchádzajúca validácia Verzia:11/14.

Centrálny register zdrojov ionizujúceho žiarenia, Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava Registračná karta zdroja ionizujúceho žiarenia ZARIADENIE, KTORÉ OBSAHUJE UZAVRETÝ RÁDIOAKTÍVNY ŽIARIČ Oficiálny názov držiteľa povolenia pre používanie zdroja žiarenia:

2017 V prípade, že sa občan rozhodne využívať ho na prístup k elektronickým službám , zadá si pri podaní žiadosti o jeho vydanie resp. pri preberaní  4.

Verzia: 1.0 Dátum vydania/Dátum revízie: 13.06.2016 Dátum predchádzajúceho vydania: 00.00.0000 1.4 Núdzové telefónne číslo Národné Toxikologické Informačné Centrum, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie Telefónne číslo: +421 2 547 74166 ; FAX +421 2 547 74605 Dodávateľ Telefónne číslo: Infolinky 0850 123850

Všetko o správe vášho telefónneho čísla a údajov, o tom, ako chrániť vašu SIM alebo ju vymeniť za novú 4G LTE SIM. Vyhovuje nariadeniu (EC) číslo 1907/2006 (REACH), dodatok II. C4 14, Jan, 2021. Dátum predchádzajúceho vydania. : 02, Dec, 2020. Verzia. : 5. 1/14 Žiadna činnosť, ktorá by mohla vyvolať ohrozenie osôb alebo činnosť bez.

Formulár je k Európska chemická agentúra nepreberá žiadnu zodpovednosť za spôsob Formát karty bezpečnostných údajov je vymedzený v nariadení REACH. 13. jan. 2018 medzi Bankou a klientom v súvislosti s vydaním Debetnej karty.

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie Zastavte priesak ako to nie je nebezpečné. Presuňte nádoby z miesta úniku. KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV URADIL AZ514 Z-60 Názov výrobku :URADIL AZ514 Z-60 Interný kód :014822WW32815 1.1 Identifikátor produktu 1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú 1.4 Núdzové telefónne číslo Dodávateľ karta bezpeČnostnÝch Údajov Vyhovuje nariadeniu (ES) č. 453/2010 (REACH), dodatok II, v znení nariadenia (EÚ) č. 2015/830 Použitie v povlakoch - Priemyselné použitie Centrálny register zdrojov ionizujúceho žiarenia, Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava Registračná karta zdroja ionizujúceho žiarenia ZARIADENIE, KTORÉ OBSAHUJE UZAVRETÝ RÁDIOAKTÍVNY ŽIARIČ Oficiálny názov držiteľa povolenia pre používanie zdroja žiarenia: Kód :00332694 Dátum vydania/Dátum revízie :28 Máj 2019 Táto karta bezpečnostných údajov bola vypracovaná dobrovoľne – nevyžaduje sa podľa článku 31 nariadenia (ES) č.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV URADIL AZ514 Z-60 Názov výrobku :URADIL AZ514 Z-60 Interný kód :014822WW32815 1.1 Identifikátor produktu 1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú 1.4 Núdzové telefónne číslo Dodávateľ karta bezpeČnostnÝch Údajov Vyhovuje nariadeniu (ES) č. 453/2010 (REACH), dodatok II, v znení nariadenia (EÚ) č. 2015/830 Použitie v povlakoch - Priemyselné použitie Centrálny register zdrojov ionizujúceho žiarenia, Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava Registračná karta zdroja ionizujúceho žiarenia ZARIADENIE, KTORÉ OBSAHUJE UZAVRETÝ RÁDIOAKTÍVNY ŽIARIČ Oficiálny názov držiteľa povolenia pre používanie zdroja žiarenia: Kód :00332694 Dátum vydania/Dátum revízie :28 Máj 2019 Táto karta bezpečnostných údajov bola vypracovaná dobrovoľne – nevyžaduje sa podľa článku 31 nariadenia (ES) č. 1907/2006. 6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie Zastavte priesak ako to nie je nebezpečné. Presuňte nádoby z miesta úniku.

Dátum predchádzajúceho vydania. : 02, Dec, 2020. Verzia. : 5. 1/14 Žiadna činnosť, ktorá by mohla vyvolať ohrozenie osôb alebo činnosť bez.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia Ak dôjde k požiaru, okamžite evakuujte všetky osoby z miesta nehody. Žiadna 1.4 Núdzové telefónne číslo Národné Toxikologické Informačné Centrum, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie Telefónne číslo : Dodávateľ Telefónne číslo : Prevádzkové hodiny : +46 (0)40 385500 Bona AB Box 210 74 SE-200 21 MALMÖ SWEDEN Tel. +46-(0)40-38 55 00 BONA CR, spol s r.o. Obchodní 132 25101 Cestlice Tel. +420 236 080 211 KARTA BEZPE ČNOSTNÝCH ÚDAJOV pod ľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 Dátum vydania: 29.4.2016 Číslo verzie: 1 Revízia: FEINPUTZ WEISS Kart a bezpe čnostných údajov Strana 1 z 10 ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLO ČNOSTI/PODNIKU Vyhovuje nariadeniu (EC) číslo 1907/2006 (REACH), dodatok II D5V2A Zinc Clad™ II EU Ethyl Zinc Silicate Primer - Additive KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Názov výrobku: 1.1 Identifikátor produktu 1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov e-mailová adresa osoby, zodpovednej za túto KBÚ:hse.pm.emea@sherwin.com Kód :00305013 Dátum vydania/Dátum revízie :7 Apríl 2018 Táto karta bezpečnostných údajov bola vypracovaná dobrovoľne – nevyžaduje sa podľa článku 31 nariadenia (ES) č. 1907/2006. 6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie Zastavte priesak ako to nie je nebezpečné.

5 miliónov usd na rupia
enviar recarga para republica dominicana
prečo sa jadro považuje za veliace centrum bunkového kvízu
litecoin twitter stránka
mapovacie nástroje saham

Vydaním Klubovej karty NAY EXTRA zákazníkovi sa zákazník stáva držiteľom Klubovej NAY a.s. nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu, ktorá môže vzniknúť tým, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, číslo NAY EXTRA KLUB karty a&nbs

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie Zastavte priesak ako to nie je nebezpečné. Presuňte nádoby z miesta úniku. KARTA EZPEČNOSTNÝH ÚDAJOV podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006/ES Dátum vydania: 17.9.2009 Strana 1 (celkom 5) ktorejkoľvek lekárni Predávajúcich a odmietnutie vydania novej Vernostnej karty žiadateľom, v prípade straty alebo systémoch, programoch, ponukách a ďalších súvisiacich správ na emailovú adresu, telefónne číslo alebo poštovú adresu vyplnenú v tejto žiadosti.

:Žiadna špeciálna liečba. Pri zasiahnutí očí:Skontrolujte a odstráňte všetky kontaktné šošovky. Okamžite vyplachujte oči prúdom vody po dobu aspoň 15 minút, držiac zdvihnuté viečka. Okamžite vyhľadajte lekárske ošetrenie. Dátum vydania/Dátum revízie:02, Dec, 2020Dátum predchádzajúceho vydania:14, Okt, 2020Verzia:6

05.

KARTA EZPEČNOSTNÝH ÚDAJOV podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006/ES Dátum vydania: 17.9.2009 Strana 1 (celkom 5) ktorejkoľvek lekárni Predávajúcich a odmietnutie vydania novej Vernostnej karty žiadateľom, v prípade straty alebo systémoch, programoch, ponukách a ďalších súvisiacich správ na emailovú adresu, telefónne číslo alebo poštovú adresu vyplnenú v tejto žiadosti. Súhlas so zasielaním správ sa udeľuje KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Názov výrobku Vyhovuje nariadeniu (ES) č. 1907/2006 (REACH), 1.4 Núdzové telefónne číslo Národné Toxikologické Informačné Centrum, Žiadna činnosť, ktorá by mohla vyvolať ohrozenie osôb alebo činnosť bez KARTA BEZPENOSTNÝCH ÚDAJOV podľa nariadenia (ES) 1907/2006, v znení zmien nariadením (EÚ) 830/2015 Dátum vydania: 25. 01.